Konferans İlanı 1

“Birlikte Yaşam Kültürü İnşa Etmeye Doğru” sloganıyla

“Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Mezhepsel

Taassup ve Irkçılıkla Mücadele” konulu

Birinci Uluslararası Konferans

İstanbul – Türkiye

Irkçılıkla Mücadele Derneği Hakkında Kısa Bilgi:

Farklı uzmanlık alanlarından, bilimsel ve pratik arkaplana sahip, kamusal alanda faaliyet gösteren, kamuoyunu etkileyen, bölgede ve dünyada ulusal ve insani aidiyetlerin desteklenmesi ve mezhepsel taassubun reddedilmesi gibi değerlere önem veren şahsiyetleri bünyesinde barındıran uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

Kuruluş, taassuba ve mezhepsel ve etnik önyargılara karşı koyma konusunda en geniş temsile sahip ve en etkili küresel hareket olmayı hedeflemektedir. Bunu başarmak için medya alanında, teknik ve kurumsal alandaki uluslararası ilerlemeye ayak uyduracak şekilde çeşitli yasal yollarla mezhepsel taassup ve ırkçılığı engellemek için enerji toplamaya çalışmaktadır.

Arkaplan:

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi, modern ulus devletin kurulduğu tarihten bu yana iç çatışmalardan ve mezhep kökenli karışıklıklardan mustariptir. Temelde doğu ülkelerinde dini ve mezhepsel farklılıklar ve çoğulculukla ilişkili olmasına ve etnik çatışmanın, Türkiye, Suriye ve Irak’taki çatışmaların önemli bir yönünü oluşturmasına rağmen bu olgu Cezayir, Fas ve Moritanya gibi Mağrip ülkelerinde dilsel ve etnik farklılıklar etrafında yoğunlaşmıştır. Bölgedeki siyasi, ekonomik kırılganlık ve hukukun üstünlüğü ilkesinin zayıflığı, mezhepsel taassup olgusunu ve ırkçılığın büyümesini desteklemiştir. Bununla birlikte toplumsal doku üzerinde derin etkisi olan çok boyutlu mezhep ve ırk temelli sistemler türemiştir. Bu sistemler, Dünya Savaşı’ndan sonra bölgenin haritasını meydana getiren siyasi oluşumların daha fazla parçalanması ve bölünmesi tehdidini beraberinde getirmektedir.

Kuşkusuz bölge ülkelerindeki mezhepçi ve ırkçı politika ve uygulamaları benimsemeye yönelik iç eğilim, dış faktörün sorunları daha da karmaşık hale getirmesi için bölgesel ve uluslararası güçlerin bu olguyu daha fazla nüfuz etme, zayıflatma ve parçalama yönünde kullanma iştahını artırmıştır. Bu, modern Arap ulus devletin kurulmasıyla bölgeyi ırkçı temelde şekillendiren emperyal kuruluş çalışmalarını doğrulamaktadır. Bu güçlerden bazılarının yarattığı Siyonist varlık tarafından uygulanan ayrımcılık, işgal altındaki Filistin topraklarında on yıllardır istikrarlı bir metot ile varlığını sürdürerek birleşik vatandaşlık devleti fikrine karşılık yıllardır bir Yahudi devleti fikrini önermektedir.

Devletin resmi olarak dahil olduğunu gösteren anayasa ve kanunlarda mezhepsel taassubun ve ırkçılığın sürdürülmesi bu olgunun en kötü tezahürüdür. Bunda, mevcut siyasi birim olarak devletin varlığını tehdit eden riskler vardır. Yasallaştırma, mezhepsel taassubun ve ırkçılığın resmi bir nitelik kazanmasının tek tezahürü de değildir. Çoğu zaman, yasalar eşitlik ilkesini garanti eder. Bununla birlikte, ayrımcılık, bazı bölgelerin ekonomisini ve kalkınmasını kasıtlı olarak önleyen veya belirli topluluk ve insan gruplarını marjinalleştiren hükümet politikaları düzeyinde kendini göstermektedir. Bu politikalar, belirli mezheplerin ve grupların belli devlet işlerine veya sektörlere katılımını habersiz bir şekilde yasaklayabilir. Aksine, kendilerini birçok vergi ayrıcalığından, destek programından ve krediden mahrum bırakarak sürekli olarak yoksulluk dairesinde tutar.

Toplumsal kültüre ve kolektif davranışa dönüşen mezhepsel taassup ve ırkçılık olguları, en az olgunun resmi yönü kadar tehlikelidir. Bu bağlamda mezhepçi ve ırkçı tarihsel anlatılar, bir devlet içindeki farklı mezhep ve gruplar arasındaki kutuplaşmanın yeniden ortaya çıkarılmasında ve sürdürülmesinde olumsuz rol oynar. Mezhepçi ve ırkçı içerikler barındıran eğitim müfredatları, gelecekte patlaması muhtemel mayınları döşemek gibidir. Ayrıca bu anlatılarla büyüyen ve onun için savaşabilecek nesillerin zihinlerini şekillendirir. Eğitim müfredatı uzun vadeli sonuçlar veriyorsa, dini söylem ve medyada kendini gösteren mezhepçi ve ırkçı söylem fıkra, özlü sözler ve atasözleri şeklinde dolaşıma girerek gündelik sokak dilinde ortaya çıkar. Sonuç olarak kısa ve orta vadede, hatta çok daha hızlı olumsuz sonuçlar vererek toplumsal dokunun parçalanmasına ve iç savaşların çıkmasına neden olur.

Mezhep ve ırk temelli karışıklık ve çatışmalar, halkların hafızasına, bilincine derinden kazınarak arkasında büyük toplu psikolojik acı ve bozulmalar bırakır. Çatışma sonrası aşama tasarlanırken bilimsel olarak ele alınmamışsa yinelenme riski yüksek olacaktır. Bu nedenle, mezhep ve ırk ayrımcılığı çağının etkilerinden kaçınmak için sosyal psikolojik iyileşmeye yönelik özel programların tasarlanması kaçınılmazdır.

Bu arkaplandan hareketle uluslararası konferansımız, tüm Arap ülkelerini, İran ve Türkiye gibi komşu ülkeleri ve Afrika’ya kıyısı olan ülkeleri kapsayan en geniş anlamıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde mezhepsel taassup ve ırkçılık konusunda bir bilgi temeli oluşturmaya çalışacaktır. Konferans yönetimi, disiplinlerarası araştırma makalelerinin yazılmasını ve belirli bir ülkeye odaklanan veya birkaç ülkenin karşılaştırmasını içeren makalelerin yazılmasını teşvik etmektedir. Aynı zamanda, bölge ülkelerinde veya başka yerlerde mezhepsel taassup ve ırkçılıkla mücadele konusundaki en iyi uygulamalara odaklanarak başarılı deneyimleri ele alan makaleleri de desteklemektedir.

Konferansın Konuları:

 • Mezhepsel taassup ve ırkçılık: Kavramsal yaklaşımlar
 • Dış müdahaleler ve bölge ülkelerinde mezhepçilik ve ırkçılığın kullanılması
 • Anayasa ve kanunlarda mezhepsel taassup ve ırkçılık olgusu ve bunlarla mücadele yolları
 • Devlet politikalarında mezhepsel taassup ve ırkçılık olgusu ve bunlarla mücadele yolları
 • Medyada mezhepsel taassup ve ırkçılık olgusu ve bunlarla mücadele yolları
 • Dini söylemde mezhepsel taassup ve ırkçılık olgusu ve bunlarla mücadele yolları
 • Tarihi anlatılarda mezhepsel taassup ve ırkçılık olgusu ve bunlarla mücadele yolları
 • Antropolojik literatürde mezhepsel taassup ve ırkçılık olgusu ve bunlarla mücadele yolları
 • Eğitim müfredatlarında mezhepsel taassup ve ırkçılık olgusu ve bunlarla mücadele yolları
 • Finans ve iş sektöründe mezhepsel taassup ve ırkçılık olgusu ve bunlarla mücadele yolları
 • Kültürde ve toplumda mezhepsel taassup ve ırkçılık olgusu ve bunlarla mücadele yolları
 • Mezhepsel ve ırkçı çatışmalar döneminin toplum ve devlet üzerindeki psikolojik etkilerinin giderilmesi
 • Mezhepsel taassup ve ırkçılık suçlarının yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde takip edilmesi

Araştırma kağıdı ile Katılım Şartları:

 • Gönderilen makaleler, bilimsel standartlara uygun, orijinal, daha önce yayınlanmamış ve bir tezden alınmamış olmalıdır.
 • Makalenin özeti 250-300 kelime arasında olmalı ve 4 anahtar kelime içermelidir.
 • Makale metni 3000-5000 kelime arasında olmalıdır.
 • Makaleler Arapça ve Türkçe dillerinde kabul edilmektedir.
 • Sunumlar Arapça ve Türkçe olacaktır.
 • Araştırma kağıtları sadece bir katılımcı tarafından yazılmalıdır, birden fazla yazarın katkısı bulunan kağıtlar kabul edilmeyecektir.
 • Arapça ve Türkçe özetler için özetin İngilizce çevirisi gerekmektedir ve kayıt formuna eklenecek dosyaya yazılır.
 • Arapça bir makalenin metni yazılırken ana başlık 16 punto, alt başlıklar 14 punto ve gövde metni 12 punto olmalıdır. Arapça font Sakkal Majalla, Türkçe font ise Times New Roman olmalıdır.
 • Özetler aşağıdaki form doldurularak gönderilir: Araştırmacı Formu
 • Konferansla ilgili soru ve görüşleriniz için bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: [email protected]

Araştırma kağıdı ile katılım Ayrıcalıkları:

 • Makaleleri kabul edilen araştırmacılar konferans katılım ücreti ödemekten muaf tutulur.
 • Makaleleri kabul edilen araştırmacılar, konferans günlerinde otel masraflarının karşılanması imkanından yararlanırlar.
 • Seyahat konusunda maddi sıkıntı yaşayan bazı araştırmacıların seyahat masrafları organizatör kuruluş tarafından karşılanabilir.
 • Makaleler, konferans için hazırlanan kitapta yayınlanır.
 • Yoğun rekabet nedeniyle konferansa katılımı kabul edilmeyen makaleler, sahiplerinin izninden sonra Irkçılıkla Mücadele Derneği’nin web sitesinde yayınlanabilir.

Araştırma kağıdı yazmaksızın katılım Ücretleri:

 • Konferansa katılmak ücreti: 20 Dolar
 • NOT: şimdilik lisans, yüksek lisans veya doktora programında öğrenim gören üniversite öğrencileri konferansa katılım ücreti ödemekten muaftır.
 • Konferansa katılmak için lütfen bu formu doldurunuz: Katılımcı Formu

Önemli Tarihler:

 • Özetlerin son takdim tarihi: 28 Aralık 2022
 • Özetlerin kabulünün ilanı: 31 Aralık 2022
 • Makalelerin tam metinlerinin son gönderilme tarihi: 31 Ocak 2023.
 • Konferans tarihi: 18 Kasım 2023

Düzenleme Kurulu:

– Dr. Anas Osama Altikriti, Irkçılıkla Mücadele Derneği yönetim kurulu başkan yardımcısı, İngiltere

– Prof. Dr. Amar Rouabhi, Irkçılıkla Mücadele Derneği yönetim kurulu üyesi, Türkiye

– Prof. Dr. Raghdaa Zidan, Irkçılıkla Mücadele Derneği yönetim kurulu üyesi, Türkiye

– Adnan Hmidan, Irkçılıkla Mücadele Derneği yönetim kurulu üyesi, İngiltere

– Dr. Sami El Khateeb, Irkçılıkla Mücadele Derneği genel kurul üyesi, Lübnan

– Moayad Habib, Irkçılıkla Mücadele Derneği genel kurul üyesi, Türkiye

– Mahmut Almoalem, Irkçılıkla Mücadele Derneği CEO’su, Türkiye

– Ahmed Kahya, Irkçılıkla Mücadele Derneği genel kurulu üyesi, Türkiye

– Ali Alhamad, Irkçılıkla Mücadele Derneği genel kurulu üyesi, Türkiye

Bilim Kurulu:

– Prof. Dr. Amar Rouabhi, Orsam Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Türkiye

– Prof. Dr. Abdallah Latreche, Tindouf Üniversite Merkezi, Cezayir

– Prof. Dr. Aissa Hanifi, Chlef Üniversitesi, Cezayir

– Prof. Dr. Belkheir Omrani, Islamic Sciences and Civilization Araştırma Merkezi, Cezayir

– Prof. Dr. Benadjaimia Bouabdellah, Abdelhamid Ben Badis Mostghanem Üniversitesi, Cezayir

– Prof. Dr. Elsadig Elfaqih, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

– Prof. Dr. Essam Abdelshafy, International Relations Akademisi, Türkiye

– Prof. Dr. Ihsan Omer MuhammadSaed Al-hadithi, Baghdad Üniversitesi, Irak

– Prof. Dr. Khaldi Fatiha, Bouira Üniversitesi, Cezayir

– Prof. Dr. Khelifi Cheikh Abo Mohammed, Tlemcen Üniversitesi, Cezayir

– Prof. Dr. Mohamed Belkacem Bendjibel, Cezayir 2 Üniversitesi, Cezayir

– Prof. Dr. Noha Kamal Selim, Nur Mubarak Üniversitesi, Kazakistan

– Prof. Dr. Rachid Kohouss, Abdel Malek Saadi Üniversitesi, Fas

– Prof. Dr. Raghdaa Zidan, Novi Pazar Üniversitesi, Sırbistan

– Prof. Dr. Rahiem Hiloo Mohammad, Basra Üniversitesi, Irak

– Prof. Dr. Salam Abbood Hasan, Irak Üniversitesi, Irak

– Prof. Dr. Sarah Meharet, Chlef Üniversitesi, Cezayir

– Prof. Dr. Tayeb Mehdi, Chlef Üniversitesi, Cezayir

– Dr. Abdelkarim Elkallali, Sidi Mohamed Ben Abdellah Üniversitesi, Fas

– Dr. Abdulrahman Alhaj, Arab Center for Research and Policy Studies Merkezi, Katar

– Dr. Amina Bougrouz, Minnesota Islamic Üniversitesi, ABD

– Dr. Ashraf Salem Abdulkafie, Sirte Üniversitesi, Libya

– Dr. Latefa Omar, Abd Alsalam Albarq, Sirte Üniversitesi, Libya

– Dr. Mahmud Nefise, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

– Dr. Mohammad El Sayyad, Ezher Üniversitesi, Mısır

– Dr. Muhammed Nur Hamdan, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

– Dr. Mutaz al-Khatib, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi, Katar

– Dr. Ouenes Salah Eddine, Ghardaia Üniversitesi, Cezayir

– Dr. Sa’ad Abdulrahman Al-Kubaisi, Bağdat Üniversitesi, Irak

– Dr. Watheq al-Sadoon, Orsam Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Türkiye

– Dr. Yahya Bouzidi, Djillali Liabes Üniversitesi, Cezayir

*جميع المقالات المذكورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة