İlk Uluslararası Konferans

“Birlikte Yaşam Kültürü İnşa Etmeye Doğru” sloganıyla

“Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Mezhepsel

Taassup ve Irkçılıkla Mücadele” konulu

İlk Uluslararası Konferans

04  Mayıs 2024

Irkçılıkla Mücadele Derneği Hakkında Kısa Bilgi:

Farklı uzmanlık alanlarından, bilimsel ve pratik arkaplana sahip, kamusal alanda faaliyet gösteren, kamuoyunu etkileyen, bölgede ve dünyada ulusal ve insani aidiyetlerin desteklenmesi ve mezhepsel taassubun reddedilmesi gibi değerlere önem veren şahsiyetleri bünyesinde barındıran uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

Kuruluş, taassuba ve mezhepsel ve etnik önyargılara karşı koyma konusunda en geniş temsile sahip ve en etkili küresel hareket olmayı hedeflemektedir. Bunu başarmak için medya alanında, teknik ve kurumsal alandaki uluslararası ilerlemeye ayak uyduracak şekilde çeşitli yasal yollarla mezhepsel taassup ve ırkçılığı engellemek için enerji toplamaya çalışmaktadır.

Arkaplan:

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi, modern ulus devletin kurulduğu tarihten bu yana iç çatışmalardan ve mezhep kökenli karışıklıklardan mustariptir. Temelde doğu ülkelerinde dini ve mezhepsel farklılıklar ve çoğulculukla ilişkili olmasına ve etnik çatışmanın, Türkiye, Suriye ve Irak’taki çatışmaların önemli bir yönünü oluşturmasına rağmen bu olgu Cezayir, Fas ve Moritanya gibi Mağrip ülkelerinde dilsel ve etnik farklılıklar etrafında yoğunlaşmıştır. Bölgedeki siyasi, ekonomik kırılganlık ve hukukun üstünlüğü ilkesinin zayıflığı, mezhepsel taassup olgusunu ve ırkçılığın büyümesini desteklemiştir. Bununla birlikte toplumsal doku üzerinde derin etkisi olan çok boyutlu mezhep ve ırk temelli sistemler türemiştir. Bu sistemler, Dünya Savaşı’ndan sonra bölgenin haritasını meydana getiren siyasi oluşumların daha fazla parçalanması ve bölünmesi tehdidini beraberinde getirmektedir.

Kuşkusuz bölge ülkelerindeki mezhepçi ve ırkçı politika ve uygulamaları benimsemeye yönelik iç eğilim, dış faktörün sorunları daha da karmaşık hale getirmesi için bölgesel ve uluslararası güçlerin bu olguyu daha fazla nüfuz etme, zayıflatma ve parçalama yönünde kullanma iştahını artırmıştır. Bu, modern Arap ulus devletin kurulmasıyla bölgeyi ırkçı temelde şekillendiren emperyal kuruluş çalışmalarını doğrulamaktadır. Bu güçlerden bazılarının yarattığı Siyonist varlık tarafından uygulanan ayrımcılık, işgal altındaki Filistin topraklarında on yıllardır istikrarlı bir metot ile varlığını sürdürerek birleşik vatandaşlık devleti fikrine karşılık yıllardır bir Yahudi devleti fikrini önermektedir.

Devletin resmi olarak dahil olduğunu gösteren anayasa ve kanunlarda mezhepsel taassubun ve ırkçılığın sürdürülmesi bu olgunun en kötü tezahürüdür. Bunda, mevcut siyasi birim olarak devletin varlığını tehdit eden riskler vardır. Yasallaştırma, mezhepsel taassubun ve ırkçılığın resmi bir nitelik kazanmasının tek tezahürü de değildir. Çoğu zaman, yasalar eşitlik ilkesini garanti eder. Bununla birlikte, ayrımcılık, bazı bölgelerin ekonomisini ve kalkınmasını kasıtlı olarak önleyen veya belirli topluluk ve insan gruplarını marjinalleştiren hükümet politikaları düzeyinde kendini göstermektedir. Bu politikalar, belirli mezheplerin ve grupların belli devlet işlerine veya sektörlere katılımını habersiz bir şekilde yasaklayabilir. Aksine, kendilerini birçok vergi ayrıcalığından, destek programından ve krediden mahrum bırakarak sürekli olarak yoksulluk dairesinde tutar.

Toplumsal kültüre ve kolektif davranışa dönüşen mezhepsel taassup ve ırkçılık olguları, en az olgunun resmi yönü kadar tehlikelidir. Bu bağlamda mezhepçi ve ırkçı tarihsel anlatılar, bir devlet içindeki farklı mezhep ve gruplar arasındaki kutuplaşmanın yeniden ortaya çıkarılmasında ve sürdürülmesinde olumsuz rol oynar. Mezhepçi ve ırkçı içerikler barındıran eğitim müfredatları, gelecekte patlaması muhtemel mayınları döşemek gibidir. Ayrıca bu anlatılarla büyüyen ve onun için savaşabilecek nesillerin zihinlerini şekillendirir. Eğitim müfredatı uzun vadeli sonuçlar veriyorsa, dini söylem ve medyada kendini gösteren mezhepçi ve ırkçı söylem fıkra, özlü sözler ve atasözleri şeklinde dolaşıma girerek gündelik sokak dilinde ortaya çıkar. Sonuç olarak kısa ve orta vadede, hatta çok daha hızlı olumsuz sonuçlar vererek toplumsal dokunun parçalanmasına ve iç savaşların çıkmasına neden olur.

Mezhep ve ırk temelli karışıklık ve çatışmalar, halkların hafızasına, bilincine derinden kazınarak arkasında büyük toplu psikolojik acı ve bozulmalar bırakır. Çatışma sonrası aşama tasarlanırken bilimsel olarak ele alınmamışsa yinelenme riski yüksek olacaktır. Bu nedenle, mezhep ve ırk ayrımcılığı çağının etkilerinden kaçınmak için sosyal psikolojik iyileşmeye yönelik özel programların tasarlanması kaçınılmazdır.

Bu arkaplandan hareketle uluslararası konferansımız, tüm Arap ülkelerini, İran ve Türkiye gibi komşu ülkeleri ve Afrika’ya kıyısı olan ülkeleri kapsayan en geniş anlamıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde mezhepsel taassup ve ırkçılık konusunda bir bilgi temeli oluşturmaya çalışacaktır. Konferans yönetimi, disiplinlerarası araştırma makalelerinin yazılmasını ve belirli bir ülkeye odaklanan veya birkaç ülkenin karşılaştırmasını içeren makalelerin yazılmasını teşvik etmektedir. Aynı zamanda, bölge ülkelerinde veya başka yerlerde mezhepsel taassup ve ırkçılıkla mücadele konusundaki en iyi uygulamalara odaklanarak başarılı deneyimleri ele alan makaleleri de desteklemektedir.

Konferans Konuları:

 1- Arap Toplumlarında Mezhepçilik ve Irkçılıkla Mücadeledeki Zorluklar.

 2- Siyasetin Aşırıcılık ve Mezhepçilik ile Irkçılığa Etkisi.

3-  Dini ve Kültürel Uyum: İslami ve Hukuki Bakış açıları.

 4- Medyanın ve Bilgi Teknolojilerinin Mezhepçiliği ve Irkçılığı Güçlendirme veya Karşısında Rolü.

 Kabul Edilen Araştırma Kağıtları:

1- Arkhan Hassan Al-Azzi: Modern Irak Toplumundaki Irkçılık Biçimleri ve Çözüm Yolları – Irak – Sosyoloji.
2- Muhammed Sadık: Bilimsel Seyahatlerin Düşünce, Yaklaşım ve Uyum Kültürü Üzerindeki Etkisi ve Yöntemleri – Suriye/Türkiye – Sosyoloji.
3- Murad Belkheir: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilere Yönelik Dijital Zorbalık – Cezayir – Sosyoloji.
4- Elham Al-Haddabi: Toplumsal Geleneklerin Şiddet ve Siyasi Irkçılığı Peşinleme Rolü: Yemen Örneği – Yemen – Sosyoloji.

5- Halid İbrahim Müslim Al-Alusi: Siyasi Karışıklık ve Aşırıcılığın Psikolojik ve Kültürel Oluşumu Üzerindeki Etkisi – Irak – Psikoloji.
6- Milud Belteyib: Lübnan’da Siyasi İstikrarın Elde Edilmesi ve Mezhepsel Çeşitliliğin Zorlukları – Cezayir – Siyaset Bilimi.
7- Abdülhakim Ebu’l-Luz: Siyasi Çalışmanın Dini Aşırıcılığı Hafifletmedeki Rolü: Faslı Selefilere Bir Durum – Fas – Siyaset Bilimi.
8- Muhammed el-Mehdi Şenin: Körfez Ülkelerinde Mezhepçilik: Toplumsal Hazırlıklar ve Siyasi Kullanımlar Arasında: Motivasyonların Okunması ve Sonuçlarının İzlenmesi – Cezayir – Siyaset Bilimi.

9- Ahmed Muhyiddin Salih: Medeni Dönemde İç ve Dış Barışçıl Uyumun Şer’i Temelleri – Irak – İslam Bilimleri.
10- İsam Abdülmelik: İslam Devletinin Çeşitliliği Yönetme Düzenlemeleri – Suriye/Türkiye – İslam Bilimleri.
11- Mahmud Nevise: İslami Görüş Açısından Dini Çeşitlilik – Suriye/Türkiye – İslam Bilimleri.
12- Fatıma El-Arfi: Elektronik Medya Aracılığıyla Dini Ayrımcılık ve Irkçılık Suçlarıyla Mücadelede Ceza Hukuku Etkinliği, Cezayir Ceza Yasası 20-05 Örneği. – Cezayir – Hukuk Bilimleri.
13- Rukiye Awaşirya: Nefret Söylemi ve Medya Özgürlüğü Arasındaki Sınır – Cezayir – Medya.

14- Aafiye Kadı: Çağdaş Çatışma Bölgelerinde Özel Güvenlik Şirketleri Sömürüsüyle Irkçılığın Pazarlanması – Libya ve Suriye Örneği – Cezayir – Hukuk Bilimleri.

15- Muhammed el-Ghumqi: Avrupa’daki Müslümanlara Yönelik Irkçılık Fenomenine Dış Müdahalelerin Etkileri – Tunus/Fransa – Siyaset Bilimi.

16- Malik El-Amayreh: Algoritmaların Manipülasyonu: Sosyal Medya Platformları Mezhepçilik ve Nefreti Teşvik Ediyor mu? – Ürdün.

Katılım Ücretleri:

  • Konferansa Katılım Ücreti: 20 Dolar.
  •  NOT: Şimdilik lisans, yüksek lisans veya doktora programında öğrenim gören üniversite öğrencileri konferansa katılım ücreti ödemekten muaftır.

Başvur Formu:

 

Düzenleme Kurulu:

– Dr. Anas Osama Altikriti, Irkçılıkla Mücadele Derneği yönetim kurulu başkan yardımcısı, İngiliz/Iraklı.

– Prof. Amar Rouabhi, Irkçılıkla Mücadele Derneği yönetim kurulu üyesi, Cezayirli.

– Doç. Raghdaa Zidan, Irkçılıkla Mücadele Derneği yönetim kurulu üyesi, Türk/Suriyeli.

– Adnan Hmidan, Irkçılıkla Mücadele Derneği yönetim kurulu üyesi, İngiliz/Ürdünlü.

– Sami El Khateeb, Irkçılıkla Mücadele Derneği genel kurul üyesi, Lübnanlı.

– Moayad Habib, Irkçılıkla Mücadele Derneği genel kurul üyesi, Türk/Suriyeli.

– Mahmut Almoalem, Irkçılıkla Mücadele Derneği CEO’su, Türk/Suriyeli.

– Ahmed Kahya, Irkçılıkla Mücadele Derneği genel kurulu üyesi, Türk/Suriyeli.

– Ali Alhamad, Irkçılıkla Mücadele Derneği genel kurulu üyesi, Türk/Suriyeli.

 

Bilim Kurulu:

– Prof. Amar Rouabhi, Orsam Center Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Türkiye

– Doç. Tayeb Mehdi, Chlef Üniversitesi, Cezayir

– Doç. Sarah Meharet, Chlef Üniversitesi, Cezayir

– Doç. Latefa Omar, Abd Alsalam Albarq, Sirte Üniversitesi, Libya

– Dr. Amina Bougrouz, Minnesota İslam Üniversitesi, ABD

– Doç. Aissa Hanifi, Chlef Üniversitesi, Cezayir

– Doç. Ashraf Salem Abdulkafie, Sirte Chlef Üniversitesi, Libya

– Doç. Mutaz al-Khatib, Hamad Bin Khalifa Chelf Üniversitesi, Katar

– Doç. Yahya Bouzidi, Djillali Liabes Chelf Üniversitesi, Cezayir

– Doç. Mahmud Nefise, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

– Dr. Belkheir Omrani, Islamic Sciences and Civilization Araştırma Merkezi, Cezayir

– Doç. Abdulrahman Alhaj, Arab Center for Research and Policy Studies Merkezi, Katar

– Doç. Raghdaa Zidan, Novi Pazar Üniversitesi, Sırbistan

– Dr. Watheq al-Sadoon, Orsam Center Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Türkiye

– Prof. Ihsan Omar Muhammad Al Hadeethi, Bağdat Üniversitesi, Irak.

– Dr. Elsadig Elfaqih, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

– Prof. Khelifi Cheikh Abo Mohammed, Tlemcen Üniversitesi, Cezayir

– Doç. Khaldi Fatiha, Bouira Üniversitesi, Cezayir

– Doç. Muhammed Nur Hamdan, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

– Doç. Mohammad El Sayyad, Ezher Üniversitesi, Mısır

– Doç. Benadjaimia Bouabdellah, Abdelhamid Ben Badis Mostghanem Üniversitesi, Cezayir

– Prof. Abdallah Latreche, Tindouf Üniversite Merkezi, Cezayir

– Doç. Sa’ad Abdulrahman Al-Kubaisi, Bağdat Üniversitesi, Irak

– Doç. Mohamed Belkacem Bendjibel, Cezayir Üniversitesi, Cezayir

– Doç. Abdelkarim Elkallali, Sidi Mohamed Ben Abdellah Üniversitesi, Fas

– Doç. Noha Kamal Selim, Nur Mubarak Üniversitesi, Kazakistan

– Prof. Rahiem Hiloo Mohammad, Basra Üniversitesi, Irak

– Prof. Rachid Kohouss, Abdel Malek Saadi Üniversitesi, Fas

– Prof. Salam Abbood Hasan, Irak Üniversitesi, Irak

– Prof. Essam Abdelshafy, Uluslararası İlişkiler Akademisi, Türkiye

*جميع المقالات المذكورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة